Spring naar content

Veelgestelde Vragen

Hier vind je de veelgestelde vragen over een aantal actuele onderwerpen en over de transitie naar de meldkamer van de toekomst. Mocht je vraag er niet bij staan, neem dan contact met ons op. 

Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst

Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst

Wat staat er in het transitieakkoord?

In het transitieakkoord hebben de verschillende partijen op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het organisatiemodel van de meldkamerorganisatie, de financiering, de verantwoordelijkheden en de tien locaties. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de te volgen weg van de oude naar de nieuwe situatie. Het transitieakkoord is hier te lezen.  

Hoeveel kosten worden er bespaard door de samenvoegingen van de meldkamers?

De transitie kent een taakstelling van 10 miljoen euro in 2015 oplopend tot 50 miljoen euro structureel per jaar vanaf 2021. 

Welke maatregelen worden genomen om storingen gedurende de transitiefase te voorkomen?

In het transitieakkoord is afgesproken dat gedurende de transitiefase de kwaliteit, continuïteit en stabiliteit van de dienstverlening door de meldkamers geborgd blijft.  De LMS zal samen met de betrokken partijen hiervoor zorg dragen.

Wat staat er in het transitieakkoord over de Due Diligence commissie?

In het Transitieakkoord “Meldkamer van de toekomst” is in een aantal bepaling opgenomen wat het doel en opdracht van de Due Diligence commissie in. In de bepalingen 82 t/m 89 is het volgende opgenomen:

82. Er wordt een ‘due diligence’ commissie ingesteld door de minister van VenJ in overeenstemming met de ministers van VWS en van Defensie en een afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB.

83. De commissie zal in ieder geval bestaan uit een onafhankelijk voorzitter en 2 personen met ruime kennis en ervaring op het gebied van overheidsfinanciën.

84. De commissie heeft tot taak er op toe te zien dat de financiële transitie naar tien meldkamerlocaties op een gepaste en zorgvuldige wijze verloopt binnen het kader zoals bedoeld in bepaling 37.

85. De commissie brengt hiertoe adviezen uit over het verrekenen en vergoeden van transitiekosten en de financiële overdracht die hoort bij de overdracht van taken.

86. De commissie hanteert voor het verrekenen en vergoeden van achterblijvende kosten en personeelskosten de uitgangspunten dat deze: onvermijdbaar, onverwijtbaar, proportioneel zijn en dat deze een causaal verband hebben met de transitie naar tien meldkamerlocaties.

87. De commissie zal adviseren op basis van ‘redelijkheid en billijkheid’ waarbij in acht wordt genomen wat voor het verrekenen en vergoeden van (achterblijvende) kosten ‘bestuurlijk’ gebruikelijk is.

88. De commissie toetst voor de financiële overdracht of een meldkamer financieel ‘op niveau’ is en geeft een advies over de financiële implicaties van eventueel aantoonbaar achterstallig onderhoud of investeringen die zijn gedaan in het kader van bijvoorbeeld samenvoeging.

89. De commissie kijkt voor de toets uit bepaling 86 naar de volgende aspecten:

 • De bezetting op de meldkamer.
 • Het opschalingspotentieel.
 • De ICT systemen.
 • De structurele financiering in combinatie met vastgestelde meerjarige planvorming voor de meldkamer.
Samenvoegingstrajecten en locaties

Samenvoegingstrajecten en locaties

Wat worden de (nieuwe) locaties van de meldkamers?

 • Noord-Nederland: Drachten
 • Oost-Nederland: Apeldoorn
 • Midden-Nederland: Hilversum
 • Noord-Holland: Haarlem
 • Amsterdam: Amsterdam
 • Den Haag: Den Haag
 • Rotterdam: Rotterdam
 • Zeeland-West-Brabant: Bergen op Zoom
 • Oost-Brabant: Den Bosch
 • Limburg: Maastricht

Voor meer informatie over de locaties kijk onder Meldkamers.

Is er ook sprake van nieuwbouw bij de (nieuwe) locaties van de meldkamers?

Ja, in Bergen op Zoom wordt een nieuwe meldkamer gebouwd. Verder is zoveel mogelijk gekozen voor verbouw of aanbouw bij bestaande meldkamerlocaties. 

 • Nieuwbouw: Bergen op Zoom
 • Verbouwingen/aanbouw: Maastricht, Den Bosch, Apeldoorn, Hilversum, Haarlem, Rotterdam
 • Gereed (qua bouw): Drachten, Amsterdam, Den Haag

Wie zijn de regionale kwartiermakers?

De tien kwartiermakers zijn:

 • Marjan Dol voor Drachten (Noord Nederland)
 • Sipke Dekker voor Apeldoorn (Oost Nederland)
 • Mark Hendriks voor Amsterdam
 • Camille Michel voor Den Haag
 • Sjaak Seen voor Rotterdam
 • Jos van der Heijden voor Den Bosch (Oost Brabant)
 • Peter Dolmans voor Maastricht (Limburg)
 • Jan Biemolt voor Hilversum (Midden Nederland)
 • Frank van Herpen voor Haarlem (Noord-Holland)
 • Alfred van der Meer voor Bergen op Zoom (Zeeland/West-Brabant)

Wat doen de tien regionale kwartiermakers ?

De regionale kwartiermakers richten zich vooral op de samenvoeging van de regionale meldkamers op de beoogde locaties, op het bevorderen van de samenwerking, het doorvoeren van de beoogde veranderingen, op het -zo mogelijk- realiseren van de eerste financiële besparingen en het in kaart brengen van continuïteitsvraagstukken.

Overdracht beheer meldkamers

Overdracht beheer meldkamers

Wat houdt de overdracht van beheer van de meldkamers naar de politie in?

 • Op 1 januari 2020 dragen de veiligheidsregio's, de huidige beheerders van de meldkamers, het beheer over aan de politie. De hulpdiensten als gebruikers van de meldkamers, bereiden zich vanaf 2018 gezamenlijk voor op de nieuwe verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in de Wijzigingswet meldkamers. In het Uitwerkingskader meldkamers staan onder andere de financiële afspraken.

Hoe wordt bepaald wat er overgaat naar de politie?

 • Van november 2018 tot en met januari 2019 heeft de LMS samen met alle meldkamerlocaties geïnventariseerd en geanalyseerd hoe elke meldkamer ervoor staat. Op basis van deze inventarisatie bereiden het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de veiligheidsregio’s en de politie samen voor hoe dat beheer wordt overgedragen. Ook maken zij afspraken over personele zaken.

Gaan de regionale servicecentra, de 0900-nummers van de politie, ook over?

 • Nee, deze gaan niet over. De onderdelen die over gaan hebben betrekking op het principe ‘Als elke seconde telt’. Daar vallen de regionale service centra niet onder.

Komen centralisten in dienst van de LMS?

 • Nee, centralisten blijven onder de verantwoordelijkheid en aansturing van de eigen hulpdienst. De LMS faciliteert, voor en met de disciplines, de centralisten in hun meldkamerfunctie door de bedrijfsvoering goed in te regelen.
Bouwplaats

Bouwplaats

Hoe lang duurt de periode van bouwen aan een nieuwe beheerorganisatie voor de meldkamer?

 • Vanaf het moment dat de wet ingaat op 1 januari 2020 tot 1 januari 2023 is de gelegenheid om samen te bouwen. Op 1 januari 2023 moet er een inrichtingsplan klaar liggen.
Locatiebepaling in de meldkamers

Locatiebepaling in de meldkamers