Nieuws | Alle nieuwsberichten | landelijkemeldkamer.org https://www.landelijkemeldkamer.org/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Sun, 20 Sep 2020 15:34:44 GMT 2020-09-20T15:34:44Z nl Meldkamer Naarden verhuist naar meldkamer Lelystad https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/september/meldkamer-naarden-verhuist-naar-meldkamer-lelystad.html De meldkamer Naarden is verhuisd naar de meldkamer Lelystad. Vanaf 15 september verzorgen de centralisten van de politie, brandweer en ambulancezorg vanaf deze locatie de aanname en uitgifte van alle 112-meldingen uit de gebieden Gooi en Vechtstreek en Flevoland. nieuwsdocument Tue, 15 Sep 2020 14:05:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/september/meldkamer-naarden-verhuist-naar-meldkamer-lelystad.html 2020-09-15T14:05:00Z Dit is een eerste stap op weg naar de meldkamer van de toekomst, Meldkamer Midden-Nederland, die in 2025 in Hilversum in gebruik zal worden genomen. Voorafgaand hieraan worden in de loop van 2021 de meldkamers Utrecht en Lelystad aangesloten op de landelijke meldkamer infrastructuur. Hiermee maken zij dan deel uit van het landelijke netwerk van uiteindelijk tien operationeel en technisch verbonden meldkamers in Nederland, waarmee informatie uitwisseling tussen meldkamers, beheer en vernieuwing van techniek nog makkelijker kan plaatsvinden dan nu al mogelijk is.

Wat verandert er?
Met de verhuizing verandert er niets in de dienstverlening. Wanneer iemand uit Gooi-en Vechtstreek een melding maakt, komt deze weliswaar binnen in Lelystad, maar worden politie, brandweer of ambulance die het dichtst in de buurt van de melder zijn, op pad gestuurd. Momenteel is dit ook al het geval.

]]>
Jaarverantwoording meldkamers 2019: het jaar van de grote stappen https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/september/jaarverantwoording-meldkamers-2019-het-jaar-van-de-grote-stappen.html Het jaar 2019 was een jaar waarin grote gezamenlijke stappen zijn gezet. Wat hebben we bereikt en wat is in gang gezet? Welke uitdagingen kwamen op ons pad? Hoe hebben wij 2019 beleefd? Het jaar is in een mooie visuele weergave overzichtelijk samengevat. nieuwsdocument Tue, 01 Sep 2020 05:18:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/september/jaarverantwoording-meldkamers-2019-het-jaar-van-de-grote-stappen.html 2020-09-01T05:18:00Z De Jaarverantwoording 2019 schetst een beeld van onze inzet en resultaten in 2019. Ook is het de verantwoording van de uitvoering van het beleid, zoals opgenomen in het Strategisch Beleids- en Bestedingsplan Meldkamers 2019-2023. Het verslag bevat ook de Financiële Verantwoording van de begrotingsuitvoering in het afgelopen jaar.

Het was een intensief jaar. Een jaar waarin veel resultaten zijn geboekt en onomkeerbare besluiten zijn genomen over de nieuwe inrichting van het meldkamerdomein. Tegelijkertijd was 2019 het jaar waarin het meldkamerveld zich voorbereidde op twee grote migraties: van C2000 en van DO 112. Ook is het een weergave van de ervaringen van alle partners en collega’s van de betrokken disciplines, de meldkamers, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) over het verloop van 2019.

Klik hier naar de infographic Samenvatting Jaarverantwoording 2019.

]]>
LMS faciliteert pilots Zorgcoördinatie https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/augustus/lms-faciliteert-pilots-zorgcoordinatie.html In tien pilots wordt ervaring opgedaan met zorgcoördinatie. De LMS ondersteunt deze pilots met onder meer de benodigde functionaliteiten die ook in meldkamers beschikbaar zijn, zoals GMS, C2000 en GIS. nieuwsdocument Fri, 28 Aug 2020 10:22:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/augustus/lms-faciliteert-pilots-zorgcoordinatie.html 2020-08-28T10:22:00Z Met zorgcoördinatie organiseren en coördineren verschillende zorgaanbieders de acute zorg op regionale schaal. Vanaf begin 2020 zijn pilots gestart om het concept inhoud en vorm te geven en worden de verschillende functies van zorgcoördinatie in de praktijk beproefd.

Afstemming
RAV’s in de 10 pilotregio’s stemmen hun werkprocessen in zowel de Meldkamer Ambulancezorg als in het ZCC goed op elkaar af. De functionaliteiten die hiervoor nodig zijn, worden geboden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Het multidisciplinaire Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) dat als opdrachtgever voor de LMS fungeert, heeft kaders bepaald waarbinnen de LMS de gevraagde functionaliteit voor deze pilots kan leveren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom zorgcoördinatie
De acute zorg staat onder druk. Tot 2040 groeit de bevolking met 1,3 miljoen inwoners en verdubbelt het aantal ouderen. Terwijl de wachttijden bij huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH) toenemen. Tegelijk neemt ook de vraag naar ambulancezorg toe. Regionale ambulancezorgvoorzieningen (RAV’s) kampen met langere responstijden. In combinatie met krapte op de arbeidsmarkt, een veranderende zorgvraag en regionale versnippering in het zorgaanbod zorgt dit voor belangrijke logistieke uitdagingen. Zorgcoördinatie biedt een oplossing voor deze uitdagingen.

Meer info
Ambulancezorg Nederland heeft een brochure uitgegeven over de zorgcoördinatie pilots, waarin de functies van zorgcoördinatie staan beschreven en de 10 regionale pilots worden geïntroduceerd.  Lees de brochure Zorgcoördinatie

Ook is er een animatie waarin zorgcoördinatie nader wordt toegelicht.

]]>
Aanwijzing locaties en werkgebieden meldkamers https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/juli/aanwijzing-locaties-en-werkgebieden-meldkamers.html In aansluiting op de Wijzigingswet meldkamers zijn ook de locaties en de werkgebieden van de meldkamers bepaald. nieuwsdocument Sat, 25 Jul 2020 10:13:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/juli/aanwijzing-locaties-en-werkgebieden-meldkamers.html 2020-07-25T10:13:00Z Vanaf 1 juli jl. is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee. Het beheer van de meldkamers is bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) belegd en de hoofdlijnen van beleid en beheer zijn landelijk uniform vastgesteld.

De locaties en de werkgebieden van de meldkamers zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. In dit besluit vind je deze aangewezen locaties en werkgebieden. Aansluitend op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers geldt ook dit besluit met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020.

Kijk hier voor de volledige wet.

]]>
Historische mijlpaal: Wijzigingswet meldkamers in werking https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/juli/historische-mijlpaal-wijzigingswet-meldkamers-in-werking.html Vanaf vandaag is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. Een historische mijlpaal voor alle hulpdiensten, meldkamers en de Landelijk Meldkamer Samenwerking. nieuwsdocument Wed, 01 Jul 2020 13:14:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/juli/historische-mijlpaal-wijzigingswet-meldkamers-in-werking.html 2020-07-01T13:14:00Z De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee. Het beheer van de meldkamers is bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) belegd en de hoofdlijnen van beleid en beheer zijn landelijk uniform vastgesteld.


Samen schrijven we geschiedenis
In 2010 stond het verbeteren van de meldkamer al opgenomen in het Regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’. In 2013 werden hiervoor de gezamenlijke doelen vastgesteld, met de ondertekening van het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst door alle betrokken partners in het meldkamerdomein. Het verbeteren en borgen van de continuïteit van de meldkamers - en 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid te garanderen - was hierin het leidende startpunt.


Bijna 10 jaar na het Regeerakkoord is er nu een nieuwe mijlpaal bereikt: op 1 juli treedt de Wijzigingswet Meldkamers in werking. Een historisch moment vindt LMS-directeur Jan van Loosbroek: ‘De gezamenlijke ambitie en doelen beschrijven was één, maar de weg ernaartoe was een stuk weerbarstiger. Het punt op de horizon is hierin nooit gewijzigd, maar de route erheen hebben we een paar keer moeten bijstellen. Niet verwonderlijk, aangezien rekening gehouden wordt met de verantwoordelijkheden en belangen van 52 partijen, die gebruik maken van straks 10 meldkamers onder beheer van de LMS. Maar ons gezamenlijke doel is nog steeds om met alle meldkamers en hulpdiensten in één netwerk samen te werken, zodat we mensen in nood altijd en overal de juiste hulp kunnen bieden en hulpverleners hierbij ondersteunen. Dat krijgt nu met het in werking gaan van de wet ook een breed gedragen, wettelijk fundament. We schrijven met elkaar geschiedenis in het meldkamerdomein. En dit is een belangrijk hoofdstuk, waar we allen trots op mogen zijn!’


Lifeline voor burgers en hulpverleners 
In de meldkamers kan straks elk incident in heel Nederland afgehandeld worden, onafhankelijk van waar het zich voordoet. Als elke seconde telt sturen meldkamercentralisten de juiste hulp naar de juiste plek. Zij zijn de lifeline voor mensen in nood en soms ook voor hulpverleners. Er worden daarom ook hoge eisen gesteld aan de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de meldkamers en de mensen die er werken. De wet legt het fundament voor de nieuwe organisatie van de meldkamers wettelijk vast.


Netwerk
De realisatie van het netwerk vordert gestaag. Jan: ‘We hebben met de disciplines, meldkamers en LMS al grote stappen gezet. Zo zijn 8 van de 10 zijn al samengevoegd, 4 ervan zijn aangesloten op de landelijke ICT-voorzieningen, meerdere locaties zijn verbouwd. Ook hebben we innovaties zoals e-call in auto’s en locatiebepaling van 112-bellers ingevoerd en zijn draaiboeken en afspraken om de continuïteit te waarborgen geactualiseerd. Op 1 januari 2020 is het beheer van de meldkamers al overgedragen van de veiligheidsregio’s aan de LMS. Hier is hard aan gewerkt door heel veel mensen in de afgelopen jaren, en we zijn nog niet klaar. Begin 2023 moet het netwerk gereed zijn. Met deze wet zetten we weer een belangrijke stap vooruit naar de meldkamer van de toekomst’.

Meer info proces wet
De Wijzigingswet meldkamers werd op 4 februari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen en op 3 maart 2020 door de Eerste Kamer. Vanaf 1 juli is hij in werking. De locaties en de werkgebieden van de meldkamers worden bij algemene maatregel van bestuur aangewezen; deze volgt op korte termijn en is de wettelijke vastlegging van de locaties en werkgebieden. 
Het volledige wetsvoorstel staat onder meer op de site van de Tweede Kamer.


De Wijzigingswet Meldkamers in het kort
De wet regelt in de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg een nieuwe inrichting van de meldkamers van de hulpdiensten. 

Met deze wet zijn de volgende zaken formeel bekrachtigd:
a. Het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie/LMS;
b. De hulpdiensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie (taakuitvoering);
c. De toekomstige meldkamers zijn in staat om werkzaamheden van elkaar over te nemen;
d. Er worden tien meldkamers ingericht;
e. Er wordt een herkenbare governancestructuur gecreëerd, waarbinnen alle betrokken partijen (politie, ambulancezorg, veiligheidsregio’s en Koninklijke marechaussee) invloed kunnen uitoefenen op de hoofdlijnen van beleid en beheer (multidisciplinaire sturingslijn);
f. Lokaal maatwerk blijft, binnen de grenzen van het landelijke beheer door de politie, mogelijk.
Buiten deze wijzigingen, die nauw aansluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk, blijven belangrijke randvoorwaarden waaronder de meldkamers functioneren, ongewijzigd.
Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

]]>
Eerste schets nieuwbouw Hilversum https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/juni/eerste-schets-nieuwbouw-hilversum.html De eerste impressies van de nieuwbouwlocatie voor de Meldkamer Midden-Nederland zijn gedeeld. Een gebouw met oog voor duurzaamheid en verbinding in de binnenstad van Hilversum. nieuwsdocument Thu, 18 Jun 2020 13:40:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/juni/eerste-schets-nieuwbouw-hilversum.html 2020-06-18T13:40:00Z De LMS organiseert met en voor de hulpdiensten een netwerk van tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamerlocaties. Voor de regio Midden-Nederland betekent dit een samenvoeging van de meldkamers Utrecht, Lelystad en Gooi- en Vechtstreek op één locatie in Hilversum. Dit jaar wordt de eerste stap in de samenvoeging concreet door het samenvoegen van de meldkamers Naarden en Lelystad op de locatie Lelystad. De nieuwe meldkamer Midden-Nederland wordt naar verwachting in het voorjaar van 2025 operationeel waarmee dan de meldkamers in Utrecht en Lelystad worden samengevoegd. Het project voor de nieuwbouw Hilversum zit nu in de ontwerpfase.
 

Foto: Het huidige gebouw met het politiebureau aan de Groest

 

 

 

 

 

 


Verbouwen niet gewenst

In de binnenstad van Hilversum is het politiebureau aan de Groest aangewezen als de nieuwe locatie voor de meldkamer Midden-Nederland. Tijdens een eerdere uitgebreide verkenning is bekeken of het gebouw geschikt is als locatie voor de meldkamer na verbouwing. De bijzondere eisen waaraan een meldkamer moet voldoen hebben uiteindelijk geleid tot de keuze voor nieuwbouw. Dit betekent dat de bestaande bouw aan de Groest in 2021 wordt gesloopt om ruimte te maken voor een nieuwe meldkamer.

Mogelijkheden bij nieuwbouw

Nieuwbouw betekent meer vrijheid en mogelijkheden voor de vormgeving en indeling voor de ruimte dan bij het bestaande gebouw. Hier is het architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra volop mee aan de slag gegaan. Met het programma van eisen voor meldkamers in de ene hand en de inzichten en ervaringen van centralisten en beheer in de ander, zijn de eerste schetsen en ideeën gedeeld.

Duurzaamheid en verbinding

De eerste ontwerpen geven een impressie van de uitstraling van het gebouw. De houten lamellen op de modulaire transparante gevel filteren licht en bieden bescherming tegen directe inkijk. Dit brengt de kleine schaal van de binnenstad terug in het gebouw en verbind de meldkamer met haar omgeving. Met oog voor duurzaamheid zijn deze houten lamellen onderdeel van een volledig houten constructie van het gebouw.

 

 

 

 

 

Een groot atrium waar mensen van verschillende disciplines informeel kunnen samenwerken ondersteunt de onderlinge verbinding tussen gebruikers van het gebouw.

 

 

 

 

 

 

 


Van schets naar ontwerp

In de komende periode gaat het projectteam actief aan het werk met de vertaling van het programma van eisen voor de meldkamer naar het ontwerp voor de meldkamer. Hierbij worden medewerkers onder andere in de vorm van een werkgroep regelmatig betrokken. Het streven is om aan het einde van de zomer het ontwerp in 3D te presenteren aan de gebruikers en ze daarmee verder mee te nemen in het ontwerp van het gebouw door een aantal inrichtingsscenario’s voor te leggen. Na het delen en bespreken van de eerste ontwerpen volgt een detailontwerp begin 2021en een technische vertaling hiervan in de tweede helft van 2021.

Foto’s van het ontwerp zijn onder voorbehoud en onderhevig aan veranderingen.

]]>
Nieuwe meldkamer Zeeland – Midden- en West-Brabant in werking https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/juni/nieuwe-meldkamer-zeeland---midden--en-west-brabant-in-werking.html Vanaf 9 juni is de nieuwe meldkamer Zeeland – Midden- en West - Brabant operationeel in Bergen op Zoom. De verhuizing van de meldkamers in Middelburg en Tilburg is veel méér dan alleen een verandering van pand. Vanaf nu maakt de nieuwe meldkamer deel uit van een groter geheel. nieuwsdocument Tue, 09 Jun 2020 15:00:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/juni/nieuwe-meldkamer-zeeland---midden--en-west-brabant-in-werking.html 2020-06-09T15:00:00Z Marten Siderius, hoofd Meldkamer, licht toe: ”Naast onze bereikbaarheid voor zo’n 1,4 miljoen inwoners van Zeeland en Midden- en West Brabant, zijn we van betekenis geworden in het grotere, landelijk netwerk. We zijn hiermee ingericht om nu en in de toekomst burgers in nood beter te helpen en om brandweer, politie en ambulancezorg beter te faciliteren bij hulpverlening en bij de bestrijding van crises en rampen. Concreet betekent het dat wij vanaf nu ook een rol kunnen spelen bij landelijke continuïteitsproblemen, of die nu worden veroorzaakt door de operatie, door de techniek of door Covid-19. En kunnen we als Fallback of uitwijk voor andere meldkamers fungeren. Dat is zonder meer een mijlpaal! En vice versa hebben wij nu zelf ook een betere achtervang; de meldkamers in Den Bosch en Rotterdam zijn daarop voorbereid. Dat is belangrijk voor de burgers in ons gebied en voor de collega's buiten, van brandweer, politie en ambulancezorg, voor wie wij immers zorg dragen voor informatie, coördinatie, regie en voor een life-line. Vooral als elke seconde telt.”

Goed voorbereid
Aan de samenvoeging van beide meldkamers in Bergen op Zoom is een lange tijd van voorbereiding vooraf gegaan. Vooral de complexe ICT-omgeving en telefonie in de verschillende omgevingen vereiste zorgvuldigheid: het goed ontkoppelen en verbinden van de cruciale technische aansluitingen, zonder dat dit merkbaar is voor burgers in nood of hindert bij de aansturing van incidenten op straat.

Laatste meldingen
Het was een rustige dienst in Middelburg, met eigenlijk maar één echte melding. Laat die nou net binnenkomen net vóór het moment van overgaan: een zeilboot die op zee mogelijk in de problemen was geraakt. De politie alarmeerde de Kustwacht, die ook via de marifoon geen contact met de boot kregen. De reddingsboot werd gealarmeerd, net op het moment dat Bergen op Zoom de incidenten overnam. Uiteindelijk werd de zeilboot gespot en bleek alles in orde met de zeiler. Het geeft de centralisten in Middelburg een goed gevoel dat de laatste melding een waterincident is!

Het laatste bericht in de ether van het OC Tilburg klonk als volgt: “Beste collega’s, na al die jaren voorbereiding, is het dan zover. Het allerlaatste bericht vanaf OC Tilburg. Allereerst wil ik jullie bedanken, zonder jullie hulp en begrip en geduld was het vandaag niet gelukt. Ik kijk terug op een mooie tijd in Tilburg, maar ik kijk ook zeker uit naar Bergen op Zoom. Helemaal omdat jullie dan eindelijk een bakkie bij ons kunnen doen. Zo krijgen onze stemmen eindelijk een gezicht. Dus na de Corona zijn jullie meer dan welkom, ik kijk er naar uit. Aan mij de grote eer om de laatste historische woorden te zeggen: ‘OC Tilburg voor altijd…UIT.’”

Op de locaties in Middelburg en Tilburg werd op gepaste wijze stilgestaan bij het afsluiten van een tijdperk. Na de laatste melding gingen de schermen één voor één op zwart en bleef de telefoon stil…Met elkaar werd even de tijd genomen om terug te blikken en een feestelijke toost uit te brengen op de 'goede oude tijd' die achter ons ligt en de vooruitblik naar de frisse start van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom.

Samen klus geklaard
Marten kijkt tevreden terug op een succesvol afgeronde migratiedag: “Ik dank iedereen die de afgelopen jaren, maanden, weken en ook vandaag zijn of haar energie heeft gezet op de besluitvorming, de financiering, de bouw, de inrichting en de migratie en verhuizing. Sámen hebben we een grote klus geklaard!”

]]>
Hak- en sloopwerk in Meldkamer Lelystad https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/juni/hak--en-sloopwerk-in-meldkamer-lelystad.html Voor het gebied Midden-Nederland wordt de gezamenlijke meldkamer in Hilversum begin 2025 opgeleverd. Om de roosterdruk in Midden-Nederland te verlagen, vindt er een tussentijdse samenvoeging plaats van de meldkamers Lelystad en Naarden. De verbouwingen om deze samenvoeging te realiseren zijn in maart van start gegaan. nieuwsdocument Tue, 09 Jun 2020 10:41:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/juni/hak--en-sloopwerk-in-meldkamer-lelystad.html 2020-06-09T10:41:00Z Uitbreiding meldkamer Lelystad

Door de samenvoeging worden de gemeenschappelijke meldkamers van de regio’s Flevoland en Gooi- en Vechtstreek samengevoegd in Lelystad. Hiervoor vindt een uitbreiding van de meldkamervloer in Lelystad plaats met vijf tafels. Met inachtneming van de nodige maatregelen vanwege corona is het hak- en sloopwerk gestart. In twee weken tijd is er ruimte gemaakt voor de extra meldtafels, de bekabeling en het frezen van leidingen in vloeren.

Slopen tussen noodoproepen door

Hakken en slopen kan niet zonder geluid. Om de overlast op de meldkamervloer zo veel mogelijk te beperken vonden de werkzaamheden in de nachten plaats tussen 20:00 en 03:00. Er werden duidelijke afspraken gemaakt tussen centralisten en bouwvakkers. Bij intensieve aanname en afhandeling van meldingen staken centralisten hun hand op. Dit was het teken voor de bouwvakkers dat de werkzaamheden tijdelijk gestaakt moesten worden. Daarnaast zorgden een aantal lekkernijen er voor dat de overlast enigszins werd verzacht.

Planning

Het voornemen is om op 1 juli de minimale inrichting van de nieuwe werkplekken en de verbouwing te hebben afgerond. In de zomermaanden wordt de inrichting en ICT verder geoptimaliseerd. In de loop van september wordt de verbouwing dan definitief afgerond. Op 15 september staat de daadwerkelijke samenvoeging en verhuizing van Naarden gepland. Met de samenvoeging is er sprake van een robuuste meldkamer Lelystad die de komende jaren tot Hilversum kan overbruggen. Na de samenvoeging zal ook de rol van Calimiteitencoördinator (Caco) worden vervuld in de meldkamer Lelystad. De Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi- en Vechtstreek zijn op dit moment het aanstellingsproces aan het inrichten.

]]>
Innovatietafel: De plek waar innovatie en operatie samenkomen https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/mei/innovatietafel-de-plek-waar-innovatie-en-operatie-samenkomen.html Op maandag 25 mei en woensdag 27 mei werden de innovatietafels geleverd op de meldkamer Den Haag. Na een testronde bij de lokaal beheerders worden de tafels geplaatst op de meldkamervloer en zijn ze operationeel. nieuwsdocument Fri, 29 May 2020 11:32:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/mei/innovatietafel-de-plek-waar-innovatie-en-operatie-samenkomen.html 2020-05-29T11:32:00Z De innovatietafels bieden de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten realtime te testen in het operationele proces. Hierdoor wordt een businesscase van een innovatie ondersteund door resultaten vanuit de operatie. Dit draagt bij aan de onderbouwing van de keuze om een product of dienst wel of niet in productie te nemen en breder aan te bieden.

De centralist aan tafel

Een innovatietafel heeft alle mogelijkheden van een standaard meldkamertafel. Daarnaast kunnen centralisten een nieuwe applicatie op een daadwerkelijke melding toe passen. Deze tafel maakt innovaties onderdeel van het bestaande werkproces van de centralist. Centralisten kunnen er zelf voor kiezen om hun dienst te draaien op de innovatietafel.

Livestream als eerst beschikbaar

In Den Haag zal de komende drie maanden de mogelijkheid voor een livestream beschikbaar zijn. Dit is gelijk aan de dienst die in de Meldkamer Noord-Nederland wordt gebruikt. Met de livestream kunnen centralisten bij een melding het telefoonnummer van de melder uit het GMS-systeem halen en een bericht sturen naar de melder. Met toestemming van de melder krijgt de centralist toegang tot de camera van de telefoon. Naast een beschrijving van de situatie van de melder kan de centralist nu daadwerkelijk meekijken

Begeleiding

Voor het toepassen van de livestream is relatief weinig begeleiding nodig. Voor innovaties die later beschikbaar zijn, is ondersteuning wellicht wel gewenst. Dit geldt onder andere voor het aanbevelingensysteem, een systeem dat situaties herkent en centralisten suggesties geeft voor vervolgvragen aan een melder. Met ondersteuning van de LMS, bepalen de disciplines, centralisten en meldkamer welke vorm van begeleiding het meest geschikt is. Dit kan in verschillende vormen waaronder een e-learning, een training of korte uitleg bij een briefing aan het begin van de dienst.

Dit jaar is er nog ruimte om op een of meerdere meldkamers innovatietafels te plaatsen zodat centralisten innovaties kunnen testen en mee helpen om te bepalen wat het werkproces verbetert.

Vragen over de innovatietafels? Stel ze aan Sander Koot.

]]>
Politie zet burgercentralisten in https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/april/politie-zet-burgercentralisten-in.html Voor de meldkamers in Nederland is het noodzaak om onder alle omstandigheden over voldoende personeel te kunnen beschikken. Corona maakt dat duidelijker dan ooit. Omdat politiecentralisten steeds minder uit de eigen gelederen komen, zijn verschillende eenheden in Nederland overgegaan op het werven van burgercentralisten. nieuwsdocument Thu, 30 Apr 2020 09:29:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/april/politie-zet-burgercentralisten-in.html 2020-04-30T09:29:00Z In de meldkamers Limburg, Noord-Nederland, Oost-Nederland, Oost-Brabant, Midden-Nederland, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben ze inmiddels burgercentralisten aan het werk, in opleiding of is de werving gestart. In het Algemeen Dagblad van 21 maart stond een artikel over het werven van burgercentralisten in Midden-Nederland.

Ervaringen Noord-Nederland met werven

Operationeel Specialist Pier Reen is in Meldkamer Noord-Nederland betrokken bij het werven van burgercentralisten op uitzendbasis. Daar hebben ze net de eersten aan het werk: ‘Net als bij het werven van politiemedewerkers, leggen we de lat hoog bij de burgercentralisten. Zeker burgercentralisten moeten zich de terminologie van de politiewereld eigen maken. Daarom hebben we de nieuwe centralisten eerst ‘blauw geverfd’, wat betekent dat ze begonnen met een BOA-opleiding om de wet- en regelgeving te leren. Vervolgens zijn ze de Basisteams ingegaan om mee te kunnen lopen met bijvoorbeeld de wijkagent, in het verkeer of surveillance. Zo kunnen ze mee luisteren met de porto- en mobilofoon om daar leermomenten uit te halen. Aansluitend volgden ze een opleiding van drie maanden en konden ze als intakecentralist aan de slag. Corona versnelde dat proces met enkele weken. Ze waren er klaar voor. Met de begeleiding van de docenten er letterlijk naast is het nu “learning by doing” in een veilige omgeving.’

Ervaringen uit Limburg

Het Operationeel Centrum in Limburg was de eerste die met het werven van burgercentralisten begon. Teamchef Jos Haemers vertelt: ‘Het is voor een buitenstaander veel lastiger om het centralistenwerk eigen te maken. En dan is er ook nog zoiets als emotionele stabiliteit. Bij de politie word je hierop getraind en maak je de jaren erop wel wat mee. Voor burgers is dat echt wel een item. Ook moet je goed kunnen schakelen en meldingen in de juiste volgorde kunnen wegzetten. Daarom hebben we gewerkt aan het finetunen van de screening en geprobeerd via assessments het juiste niveau binnen te halen. Van de 10 burgercentralisten die we in 2017 hebben aangenomen zijn er nu nog 3 aan het werk. Daar hebben we van geleerd, de klas die we net hebben aangenomen zijn allemaal ingedaald als centralist. Zij doen zowel de intake als regie. En zodra we zeker zijn dat dit het pareltje is die we zoeken, dan krijgt die persoon pas een contract bij de politie.’

Lees meer:
Ook in het Algemeen Dagblad van 21 maart stond een artikel over het werven van burgercentralisten in Midden-Nederland.

]]>