Spring naar content

Privacy Statement

1. Algemeen

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar taak: het beheren van de meldkamers. Bij de uitvoering van deze beheerstaak verwerkt LMS persoonsgegevens van betrokkenen, waaronder derden. LMS gaat integer met persoonsgegevens om, met respect voor ieders privacy en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Onder ‘derden’ wordt verstaan:

 • Websitebezoekers (bezoekers van de website van LMS);
 • Gebruikers van door LMS beheerde mobiele apps voor Android en iOS:
  • 112NL app
  • NL-Alert app
 • Leveranciersmedewerkers (medewerkers van leveranciers die in opdracht van LMS activiteiten verrichten);
 • Contactpersonen (medewerkers van leveranciers die als contactpersonen voor LMS fungeren. Bijvoorbeeld een leidinggevende bij een leverancier die voor een medewerker een screening aanvraagt);
 • Personen die voorkomen in systemen die in beheer zijn van LMS.

Deze privacyverklaring richt zich tot derden en legt uit met welke doelen en op basis van welke juridische gronden LMS hun persoonsgegevens verwerkt.

2. Wie is LMS en hoe kunt u contact opnemen?

LMS houdt kantoor op Huis ter Heideweg 62 te Zeist. LMS is een zelfstandig onderdeel binnen de politie en beheert vanaf 1 januari 2020 voor alle hulpdiensten in Nederland een netwerk van tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamers. Dit netwerk is 24/7 bereikbaar en beschikbaar en wordt gebruikt door de brandweer, politie, ambulancezorg en Koninklijke Marachaussee om hun meldkamerfuncties (gezamenlijk) uit te oefenen. Meer informatie over de LMS vindt u op www.landelijkemeldkamer.org.

LMS is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat LMS verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van derden en de naleving van de privacywetgeving.

Contact

Voor algemene vragen over LMS of deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via het contactformulier op de LMS website, te vinden via deze link.

Voor vragen over de NL-Alert app verwijzen we naar de website van NL-Alert [https://www.nl-alert.nl] en over 112NL app verwijzen we naar 112@landelijkemeldkamer.org.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of als u uw AVG-rechten wilt uitoefenen (zoals uiteengezet onder 9: wat zijn uw rechten?), kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de privacydesk van het Politie Diensten Centrum van de Politie. Het adres van het Politie Diensten Centrum vindt u via deze link.

3. Welke persoonsgegevens worden van derden verwerkt?

Categorieën personen

LMS verwerkt persoonsgegevens van vier categorieën derden:

 1. Websitebezoekers;
 2. Leveranciersmedewerkers;
 3. Contactpersonen;
 4. Personen die voorkomen in systemen die in beheer zijn van LMS

Van elk van de genoemde categorieën, wordt hieronder uiteengezet welke persoonsgegevens worden verwerkt.

App-gebruikers

Zie de specifieke verklaringen onderaan deze pagina onder punt 11. Hier staan de privacystatements zoals deze in de NL-Alert app en 112NL app gepubliceerd staan.

Websitebezoekers

LMS verwerkt van de websitebezoekers hun IP-adres.

Ook wordt gebruik gemaakt van cookies, waarover u hier meer informatie vindt.

Wanneer u uw gegevens verstrekt via het contactformulier, gebruikt LMS deze om contact met u te kunnen opnemen. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:  

 • Naam; 
 • Adres en postcode (optioneel door u opgegeven); 
 • Woonplaats; 
 • Telefoonnummer (optioneel door u opgegeven); 
 • E-mailadres; 
 • (Mogelijk) De inhoud van uw bericht, indien u via het open tekst veld zelf persoonsgegevens deelt.

Leveranciersmedewerkers

Leveranciersmedewerkers mogen alleen werkzaamheden verrichten binnen LMS als zij gescreend zijn. Deze screening wordt uitgevoerd door de afdeling Screening van de Politie. Wanneer u wordt gescreend zal de afdeling Screening van de Politie u informeren over hoe, waarom en op basis van welke wettelijke grondslag zij voor deze doeleinde uw persoonsgegevens verwerkt.

LMS verwerkt de volgende persoonsgegevens van leveranciersmedewerkers:

 • Naam;
 • Organisatie;
 • Geboortedatum;
 • Kopie screeningsbewijs;
 • Datum einde geldigheid screening.

Contactpersonen

LMS verwerkt de volgende persoonsgegevens van contactpersonen:

 • Naam;
 • Organisatie;
 • Functie/rol;
 • (Normaliter uitsluitend zakelijk) telefoonnummer;
 • Zakelijk adres.

Personen die voorkomen in systemen die in beheer zijn van LMS

Wanneer u via een meldkamer hulp krijgt aangeboden, worden er persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn om hulpverlening zo snel en goed mogelijk te laten plaatsvinden. Aangezien LMS verantwoordelijk is voor het technische beheer van de systemen van de meldkamervoorzieningen, zal zij in deze hoedanigheid in aanraking komen met deze persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het technisch beheer van LMS zijn:

 • Contactgegevens zoals naam en telefoonnummer;
 • Informatie die u zelf verstrekt en door de meldkamer in een systeem wordt geregistreerd;
 • Overige gegevens die nodig zijn om de meldkamers en hulpdiensten te voorzien van de informatie die zij nodig hebben om hulp zo snel en goed mogelijk te laten plaatsvinden.

4. Voor welke doeleinden verwerkt LMS persoonsgegevens van derden?

Websitebezoekers

LMS gebruikt gegevens die u verstrekt via het contactformulier alleen voor het doel om contact met u te kunnen opnemen. LMS gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van een nieuwsbrief.

Voor de meting van websitestatistieken verzamelt LMS gegevens over het gebruik van de website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd, zodat de bezoeker gezochte informatie zo gemakkelijk mogelijk kan vinden. Daarnaast kan LMS door de websitestatistieken haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. 

Leveranciersmedewerkers

De screening van leveranciersmedewerkers wordt uitgevoerd om de integriteit van de medewerker in te kunnen schatten. Dit is van belang vanwege de (mogelijke) toegang die leveranciersmedewerkers krijgen tot politiesystemen en politiegegevens. Ten behoeve van de screening worden voor iedere medewerker door LMS persoonsgegevens vastgelegd.

Contactpersonen

In het servicemanagementsysteem worden gegevens van contactpersonen (bijvoorbeeld contactpersonen bij de leveranciers die een screening aanvragen voor de medewerkers) verwerkt ten behoeve van de communicatie tussen LMS en de organisatie waar de contactpersoon deel van uitmaakt. Ten behoeve van de communicatie met contactpersonen worden door de LMS contactgegevens van contactpersonen vastgelegd.

Personen die voorkomen in systemen die in beheer zijn van LMS

Het kan voorkomen dat de LMS persoonsgegevens in systemen die zij beheert, zal verwerken in het kader van haar beweerstaak met het doel om deze systemen te beheren, beveiligen en te onderhouden.

5. Welke wettelijke grondslagen heeft LMS voor het verwerken van persoonsgegevens van derden?

De verwerkingen van persoonsgegevens van derden zijn gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

Websitebezoekers

Persoonsgegevens van bezoekers van de LMS website worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van LMS om contact met u op te nemen (als u het contactformulier heeft ingevuld) en het gerechtvaardigd belang om de website te optimaliseren.

Leveranciersmedewerkers en contactpersonen

De verwerking van persoonsgegevens van leveranciersmedewerkers en contactpersonen is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van LMS om haar beheertaken (waaronder bijvoorbeeld de beveiliging van systemen) te kunnen uitvoeren.

Personen die voorkomen in systemen die in beheer zijn van LMS

Verwerking van persoonsgegevens van personen die voorkomen in systemen die in beheer zijn van LMS is noodzakelijk ter uitvoering van de wettelijke taak om de meldkamersystemen te beheren.

6. Hoe lang bewaart LMS persoonsgegevens van derden?

LMS bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Wanneer een bewaartermijn wettelijk is vastgelegd, zal LMS deze aanhouden. Een noodoproep mag bijvoorbeeld maximaal twee maanden worden bewaard in de meldkamersystemen.

7. Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Persoonsgegevens van derden worden niet doorgegeven aan derde partijen.

8. Hoe worden uw persoonsgegevens door de LMS veilig gehouden?

LMS heeft passende technische, organisatorische en contractuele (beveiligings-)maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw gegevens kunnen alleen worden ingezien via een beveiligde lijn. Uw gegevens zijn opgeslagen op een database op een beveiligd netwerk van de Politie.

9. Wat zijn uw rechten?

Ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens door LMS, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht om te weten te komen of LMS persoonsgegevens van u verwerkt en het recht op inzage in uw persoonsgegevens, zie: Recht op inzage.
 • Recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen rekening houdende met de hiervoor omschreven doeleinden, zie: Recht op rectificatie.
 • Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden, zie: Recht op vergetelheid.
 • Recht om uw persoonsgegevens door ons aangeleverd te krijgen zodat u deze eventueel aan een andere partij kunt overdragen, zie: Recht op dataportabiliteit.
 • Recht van bezwaar tegen of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wegens met uw specifieke situatie verband houdende redenen, zie: Recht van bezwaar en Recht op beperking van de verwerking.

Wilt u een van deze rechten uitoefenen? Dien een schriftelijk verzoek in bij de privacydesk van het Politie Diensten Centrum van de Politie. Stuur hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee ter verificatie van uw identiteit. We verzoeken u uw foto en BSN af te schermen. Het adres van het Politie Diensten Centrum vindt u via deze link

10. Overig

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

De Politie heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) die ook als FG voor de LMS fungeert. Deze houdt intern toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De contactgegevens van de FG kunt u vinden via deze link.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de (onrechtmatige) verwerking van uw persoonsgegevens, zie: Indienen klacht.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

11. Aanvullingen apps

Privacyverklaring NL-Alert applicatie

De NL-Alert app is eigendom van het Ministerie van Justitie & Veiligheid (hierna: Min JenV). Het beheer van de app wordt uitgevoerd door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (hierna: LMS), een onderdeel van de Politie.

Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens 

Voor vaak gestelde vragen over de werking van de NL-Alert app kunt u terecht op: https:www.nl-alert/app.

Voor vragen over NL-Alert, kunt u kijken op www.nl-alert.nl, of een e-mail sturen naar nlalert@minjenv.nl.

Persoonsgegevens die de NL-Alert app verwerkt 

De NL-Alert app verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geohash (dynamische locatie, Urban Airship) of plaatsnaam/adres/straat (statische locatie, Publieke Dienstverlening op de Kaart), indien zelf door de gebruiker gekozen en ingevoerd in de applicatie;
 • Dynamisch IP-adres (Google Maps);
 • Device identifier (Phrase);
 • Instance ID (Google Firebase Messaging Cloud);
 • Mobile Ad ID (Google Firebase Analytics);
 • Crashlytics Installation UUID’s (Google Firebase Analytics);
 • Channel ID (Urban Airship).

De hierboven genoemde gegevens worden allen verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de NL-Alert app verwerkt 

Min JenV en LMS hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Min JenV en de LMS kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Er wordt aangeraden dat ouders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent er zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via nlalert@minjenv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de NL-Alert app persoonsgegevens verwerkt 

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onderstaande doelen:

 • De geolocatie (gepseudonimiseerde geohash) wordt doorgegeven aan een externe partij (Airship) zodat een gebruiker de juiste informatie ontvangt, voor actuele locatie van de NL-Alert of een zelf ingegeven locatie. Deze geohash betreft een denkbeeldig, rechthoekig gebied op de kaart van 0,7km2. Aangezien dit gebied groot is, en niet te herleiden is naar één persoon, kwalificeert het niet als persoonsgegeven. Voor correcte werking van de app is deze geolocatie echter wel noodzakelijk. Zonder de gegevens over de geolocatie kan de locatie van de gebruiker en het risicogebied niet worden vergeleken.
 • De gebruiker maakt zelf een keuze voor de manier van notificeren al naar gelang de persoonlijke voorkeur. De opties zijn:
  • Alle geolocaties in Nederland.
  • Een zelf ingegeven locatie door de gebruiker. Dit is een plaats, postcode en/of straatnaam. Er kunnen meerdere van deze locaties worden ingesteld.
  • De live-locatie van het toestel van de gebruiker.
 • Het IP-adres wordt gedeeld zodat de geolocatie aan de juiste telefoon kan worden toegestuurd.
 • De gegevens voor functionele monitoring (Google Firebase) zijn nodig om incidenten/bugs in de app te verhelpen. Verwerken van gegevens voor functionele monitoring (Google Firebase)
 • De gegevens voor analytics zijn nodig voor het verbeteren van de gebruikerservaring van de dienst. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan het analyseren van fouten/incidenten, aan de noodzaak zo snel als mogelijk verbeteringen in de app te realiseren voor een betere gebruikersbeleving van gebruikers van de NL-Alert app en aan het zo snel als mogelijk herstellen van fouten/bugs t.b.v. een stabiele applicatie.  Dit gebeurt primair vanuit de LMS beheerdoelen. De gebruiker wordt hierover bij het installeren van de app geïnformeerd. De gebruiker kan deze optie aan-/uitzetten.
 • De gegevens voor content management zijn nodig voor berichtgeving die aansluit bij de behoefte van de gebruiker. Op den duur kunnen hier ook teksten mee worden vertaald en kunnen teksten verder worden gepersonaliseerd op voorkeuren van de gebruiker.

Deze verwerkingen zijn in zijn geheel verenigbaar met de verwerkingsdoeleinden.

De NL-Alert app verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Algemeen belang;
 • De wettelijke verplichting om burgers te informeren bij een noodsituatie;
 • De noodzaak om de overeenkomsten met leveranciers te vervullen.

Gebruikte technieken en software 

De NL-Alert app gebruikt verschillende applicaties en componenten voor de correcte werking van de functionaliteit. De NL-Alert app gebruikt de volgende technieken en software(componenten), waarbij persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK);
 • Google Maps;
 • Google Firebase;
 • Phrase;
 • Airship.

Hoe lang de NL-Alert app persoonsgegevens bewaart 

De NL-Alert app bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De NL-Alert app hanteert de volgende bewaartermijnen voor de eerder genoemde persoonsgegevens:

 • Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK); verwijderd direct na verwerking;
 • Google Firebase: tot maximaal 14 maanden;
 • Google Analytics: tot maximaal 60 dagen (Mobile Ad ID). Het bewaren van gegevens op gebruikersniveau, inclusief conversies, is vastgesteld op maximaal 14 maanden.
 • Google Maps: tot maximaal 9 maanden;
 • Phrase: tot maximaal 3 maanden;
 • Airship: tot maximaal 13 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden 

De NL-Alert app verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. De NL-Alert app verstrekt uw persoonsgegeven uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze applicatie (NL-Alert app), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De NL-Alert app deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De NL-Alert app blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • De persoonsgegevens worden gedeeld met Google t.b.v. het gebruik van hun maps service (Google).
 • De persoonsgegevens worden gedeeld met Google t.b.v. het gebruik van hun analytics dashboard (Google).

De NL-Alert app verstrekt uw persoonsgegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de NL-Alert app gebruikt 

De NL-Alert app gebruikt technische-, functionele- en analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste gebruik van deze applicatie wordt opgeslagen op uw smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de applicatie en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de applicatie naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de applicatie worden geoptimaliseerd.

Bij de NL-Alert app is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Naast bereikmeting kunnen Min JenV en de LMS ook ontwikkelings- en testmethoden gebruiken b.v. om verschillende versies van de app of componenten te testen en te optimaliseren.

Hiervoor gebruikt de NL-Alert app externe serviceproviders Google Firebase, Phrase en Airship.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

De Politie heeft een Functionaris gegevensbescherming.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar nlalert@minjenv.nl. De NL-Alert app zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Min JenV en de LMS willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe de NL-Alert app persoonsgegevens beveiligt 

De NL-Alert app neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De NL-Alert app heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nlalert@minjenv.nl.

Waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben

Bij gebruik van de 112NL app worden de volgende persoonsgegevens naar de meldkamer gestuurd:

 • Uw naam. De meldkamer weet dan met wie hij of zij spreekt.
 • Uw mobiele telefoonnummer. De meldkamer heeft uw nummer nodig om het gesprek en de verstuurde informatie aan elkaar te koppelen.
 • Of u moeite heeft met spreken of horen. De meldkamer kan dan direct een chatgesprek starten als u belt.
 • Uw voorkeurstaal voor de chatfunctie. Zo weet de meldkamer in welke taal u zou willen chatten.
 • Uw locatie. Hierdoor kan de meldkamer bepalen waar het incident is.

Deze gegevens worden verwerkt door de hulpdiensten vanuit hun wettelijke taak om mensen in een noodsituatie te helpen. De app 112NL helpt de hulpdiensten in de meldkamer om u sneller en beter te helpen.

Zo verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens

De informatie die u tijdens het instellen van 112NL heeft ingevuld, wordt bewaard in uw telefoon. De meldkamer kan niet meekijken in uw telefoon. Bij het instellen wordt eenmalig uw telefoonnummer gestuurd om een verificatiecode te kunnen sturen. Uw telefoonnummer wordt na het versturen van de verificatiecode niet bewaard.
Pas op het moment dat u 112NL gebruikt om 112 te bellen, deelt uw telefoon uw gegevens met de meldkamer. De gegevens worden bij de melding bewaard zoals alle informatie die normaal bij een melding wordt bewaard. Hoe lang we uw gegevens bewaren, is afhankelijk van welke hulpdienst uw 112-melding behandelt.

Voor de vertaalfunctie maken we gebruik van Google Translate.

Voor de vertaalfunctie maken we gebruik van Google Translate. Dit is vooral van belang als u een andere taal dan Nederlands invult bij uw voorkeurstaal. U kunt in de app bij het instellen of de instellingen aangeven of u akkoord bent met het gebruik van de vertaalfunctie van Google. Meer informatie over Google Translate en privacy vindt u hier [ https://cloud.google.com/translate/data-usage ]. De algemene privacy statement van Google vindt u hier [ https://policies.google.com/privacy ].

Uw rechten

De privacywetgeving geeft u als burger rechten. Zo heeft u recht op inzage in uw gegevens, recht op correctie als uw gegevens niet kloppen en het recht op verwijdering van de gegevens. Wilt u gebruikmaken van uw rechten, stuurt u dan een mail naar 112@landelijkemeldkamer.org . Uw vraag wordt dan doorgestuurd naar de betreffende hulpdienst. Op grond van de wet- en regelgeving over het werk in de meldkamer en specifiek van de hulpdienst  die de melding heeft  behandeld zal de hulpdienst bekijken of aan uw verzoek kan worden voldaan.

Anonieme gebruikersgegevens

Om 112NL te verbeteren, verzamelen we anonieme informatie over het gebruik van 112NL. Wij gebruiken deze gegevens niet voor een ander doel en we stellen ze ook niet ter beschikking aan derden. We verzamelen gegevens over bijvoorbeeld het besturingssysteem van de telefoon (zoals iOS, Android, Windows), duur van gebruik en welke functies er zijn gebruikt.

Vragen en klachten?

Algemene vragen of opmerkingen over de 112NL kunt u sturen naar 112@landelijkemeldkamer.org

Namens de hulpdienst in de meldkamer is Politie eigenaar van 112NL. Politie heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opname met deze functionaris voor de gegevensbescherming via functionaris-gegevensbescherming@politie.nl . De algemene privacystatement van de politie kunt u vinden op www.politie.nl/algemeen/privacy.html

U heeft recht om een klacht op het gebied van privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoongegegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over de nieuwe regelgeving. Zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl