Spring naar content

Privacy Statement

1. Algemeen

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar taak: het beheren van de meldkamers. Bij de uitvoering van deze beheerstaak verwerkt LMS persoonsgegevens van betrokkenen, waaronder derden. LMS gaat integer met persoonsgegevens om, met respect voor ieders privacy en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Onder ‘derden’ wordt verstaan:

 • Websitebezoekers (bezoekers van de website van LMS);
 • Leveranciersmedewerkers (medewerkers van leveranciers die in opdracht van LMS activiteiten verrichten);
 • Contactpersonen (medewerkers van leveranciers die als contactpersonen voor LMS fungeren. Bijvoorbeeld een leidinggevende bij een leverancier die voor een medewerker een screening aanvraagt);
 • Personen die voorkomen in systemen die in beheer zijn van LMS.

Deze privacyverklaring richt zich tot derden en legt uit met welke doelen en op basis van welke juridische gronden LMS hun persoonsgegevens verwerkt.

2. Wie is LMS en hoe kunt u contact opnemen?

LMS houdt kantoor op Huis ter Heideweg 62 te Zeist. LMS is een zelfstandig onderdeel binnen de politie en beheert vanaf 1 januari 2020 voor alle hulpdiensten in Nederland een netwerk van tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamers. Dit netwerk is 24/7 bereikbaar en beschikbaar en wordt gebruikt door de brandweer, politie, ambulancezorg en Koninklijke Marachaussee om hun meldkamerfuncties (gezamenlijk) uit te oefenen. Meer informatie over de LMS vindt u op www.landelijkemeldkamer.org.

LMS is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat LMS verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van derden en de naleving van de privacywetgeving.

Contact

Voor algemene vragen over LMS of deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via het contactformulier op de LMS website, te vinden via deze link.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of als u uw AVG-rechten wilt uitoefenen (zoals uiteengezet onder 9: wat zijn uw rechten?), kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de privacydesk van het Politie Diensten Centrum van de Politie. Het adres van het Politie Diensten Centrum vindt u via deze link.

3. Welke persoonsgegevens worden van derden verwerkt?

Categorieën personen

LMS verwerkt persoonsgegevens van vier categorieën derden:

 1. Websitebezoekers;
 2. Leveranciersmedewerkers;
 3. Contactpersonen;
 4. Personen die voorkomen in systemen die in beheer zijn van LMS

Van elk van de genoemde categorieën, wordt hieronder uiteengezet welke persoonsgegevens worden verwerkt.

Websitebezoekers

LMS verwerkt van de websitebezoekers hun IP-adres.

Ook wordt gebruik gemaakt van cookies, waarover u hier meer informatie vindt.

Wanneer u uw gegevens verstrekt via het contactformulier, gebruikt LMS deze om contact met u te kunnen opnemen. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:  

 • Naam; 
 • Adres en postcode (optioneel door u opgegeven); 
 • Woonplaats; 
 • Telefoonnummer (optioneel door u opgegeven); 
 • E-mailadres; 
 • (Mogelijk) De inhoud van uw bericht, indien u via het open tekst veld zelf persoonsgegevens deelt.

Leveranciersmedewerkers

Leveranciersmedewerkers mogen alleen werkzaamheden verrichten binnen LMS als zij gescreend zijn. Deze screening wordt uitgevoerd door de afdeling Screening van de Politie. Wanneer u wordt gescreend zal de afdeling Screening van de Politie u informeren over hoe, waarom en op basis van welke wettelijke grondslag zij voor deze doeleinde uw persoonsgegevens verwerkt.

LMS verwerkt de volgende persoonsgegevens van leveranciersmedewerkers:

 • Naam;
 • Organisatie;
 • Geboortedatum;
 • Kopie screeningsbewijs;
 • Datum einde geldigheid screening.

Contactpersonen

LMS verwerkt de volgende persoonsgegevens van contactpersonen:

 • Naam;
 • Organisatie;
 • Functie/rol;
 • (Normaliter uitsluitend zakelijk) telefoonnummer;
 • Zakelijk adres.

Personen die voorkomen in systemen die in beheer zijn van LMS

Wanneer u via een meldkamer hulp krijgt aangeboden, worden er persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn om hulpverlening zo snel en goed mogelijk te laten plaatsvinden. Aangezien LMS verantwoordelijk is voor het technische beheer van de systemen van de meldkamervoorzieningen, zal zij in deze hoedanigheid in aanraking komen met deze persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het technisch beheer van LMS zijn:

 • Contactgegevens zoals naam en telefoonnummer;
 • Informatie die u zelf verstrekt en door de meldkamer in een systeem wordt geregistreerd;
 • Overige gegevens die nodig zijn om de meldkamers en hulpdiensten te voorzien van de informatie die zij nodig hebben om hulp zo snel en goed mogelijk te laten plaatsvinden.

4. Voor welke doeleinden verwerkt LMS persoonsgegevens van derden?

Websitebezoekers

LMS gebruikt gegevens die u verstrekt via het contactformulier alleen voor het doel om contact met u te kunnen opnemen. LMS gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van een nieuwsbrief.

Voor de meting van websitestatistieken verzamelt LMS gegevens over het gebruik van de website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd, zodat de bezoeker gezochte informatie zo gemakkelijk mogelijk kan vinden. Daarnaast kan LMS door de websitestatistieken haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. 

Leveranciersmedewerkers

De screening van leveranciersmedewerkers wordt uitgevoerd om de integriteit van de medewerker in te kunnen schatten. Dit is van belang vanwege de (mogelijke) toegang die leveranciersmedewerkers krijgen tot politiesystemen en politiegegevens. Ten behoeve van de screening worden voor iedere medewerker door LMS persoonsgegevens vastgelegd.

Contactpersonen

In het servicemanagementsysteem worden gegevens van contactpersonen (bijvoorbeeld contactpersonen bij de leveranciers die een screening aanvragen voor de medewerkers) verwerkt ten behoeve van de communicatie tussen LMS en de organisatie waar de contactpersoon deel van uitmaakt. Ten behoeve van de communicatie met contactpersonen worden door de LMS contactgegevens van contactpersonen vastgelegd.

Personen die voorkomen in systemen die in beheer zijn van LMS

Het kan voorkomen dat de LMS persoonsgegevens in systemen die zij beheert, zal verwerken in het kader van haar beweerstaak met het doel om deze systemen te beheren, beveiligen en te onderhouden.

5. Welke wettelijke grondslagen heeft LMS voor het verwerken van persoonsgegevens van derden?

De verwerkingen van persoonsgegevens van derden zijn gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

Websitebezoekers

Persoonsgegevens van bezoekers van de LMS website worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van LMS om contact met u op te nemen (als u het contactformulier heeft ingevuld) en het gerechtvaardigd belang om de website te optimaliseren.

Leveranciersmedewerkers en contactpersonen

De verwerking van persoonsgegevens van leveranciersmedewerkers en contactpersonen is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van LMS om haar beheertaken (waaronder bijvoorbeeld de beveiliging van systemen) te kunnen uitvoeren.

Personen die voorkomen in systemen die in beheer zijn van LMS

Verwerking van persoonsgegevens van personen die voorkomen in systemen die in beheer zijn van LMS is noodzakelijk ter uitvoering van de wettelijke taak om de meldkamersystemen te beheren.

6. Hoe lang bewaart LMS persoonsgegevens van derden?

LMS bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Wanneer een bewaartermijn wettelijk is vastgelegd, zal LMS deze aanhouden. Een noodoproep mag bijvoorbeeld maximaal twee maanden worden bewaard in de meldkamersystemen.

7. Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Persoonsgegevens van derden worden niet doorgegeven aan derde partijen.

8. Hoe worden uw persoonsgegevens door de LMS veilig gehouden?

LMS heeft passende technische, organisatorische en contractuele (beveiligings-)maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw gegevens kunnen alleen worden ingezien via een beveiligde lijn. Uw gegevens zijn opgeslagen op een database op een beveiligd netwerk van de Politie.

9. Wat zijn uw rechten?

Ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens door LMS, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht om te weten te komen of LMS persoonsgegevens van u verwerkt en het recht op inzage in uw persoonsgegevens, zie: Recht op inzage.
 • Recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen rekening houdende met de hiervoor omschreven doeleinden, zie: Recht op rectificatie.
 • Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden, zie: Recht op vergetelheid.
 • Recht om uw persoonsgegevens door ons aangeleverd te krijgen zodat u deze eventueel aan een andere partij kunt overdragen, zie: Recht op dataportabiliteit.
 • Recht van bezwaar tegen of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wegens met uw specifieke situatie verband houdende redenen, zie: Recht van bezwaar en Recht op beperking van de verwerking.

Wilt u een van deze rechten uitoefenen? Dien een schriftelijk verzoek in bij de privacydesk van het Politie Diensten Centrum van de Politie. Stuur hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee ter verificatie van uw identiteit. We verzoeken u uw foto en BSN af te schermen. Het adres van het Politie Diensten Centrum vindt u via deze link

10. Overig

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

De Politie heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) die ook als FG voor de LMS fungeert. Deze houdt intern toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De contactgegevens van de FG kunt u vinden via deze link.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de (onrechtmatige) verwerking van uw persoonsgegevens, zie: Indienen klacht.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.