Spring naar content

Stand van zaken meldkamer Midden-Nederland

Laatste update:

Het project Meldkamer Midden-Nederland is begin 2015 begonnen met de opdracht om de meldkamer Midden-Nederland te realiseren op de toenmalige locatie Kamp van Zeist. Na het vormen van een projectteam is vooral veel tijd en energie gestoken in het bestuurlijke proces van het maken van projectplannen en een business case. Dit is noodzakelijk omdat de financiering, de besturing en uitvoering van het plan mogelijk te maken. Daarnaast is geparticipeerd in landelijke LMO ontwikkelingen. De uitvoeringsplannen voor de nieuwbouw op Kamp van Zeist kwamen echter langzaam op stoom. Veel verschillende betrokken partijen en belangenverenigingen maakten zaken, als vergunningen, bestemmingsplannen etc, complex. Kamp van Zeist als bestemmingslocatie kwam onder druk te staan.

Meldkamer eind 2020 operationeel

In het najaar 2016 deed de Politie aan de stuurgroep het voorstel om een alternatieve locatie te onderzoeken. Het pand aan de Groest in Hilversum kwam deels leeg te staan en zou voldoende vierkante meters hebben om een meldkamer te huisvesten. Op verzoek van de stuurgroep is een uitgebreide business case gemaakt die de locatie Kamp van Zeist vergeleek met de locatie Groest. Voor de locatie Groest bleek uiteindelijk meer bestuurlijk draagvlak te bestaan, waarna minister Blok van VenJ de locatie voor de meldkamer Midden-Nederland in februari 2017 heeft vastgesteld op de Groest in Hilversum. Met dit besluit zijn vervolgens de gesprekken met de Politie, als uitvoerende partij, en de gemeente Hilversum  gestart. De verwachting is dat de meldkamer in het najaar 2020 operationeel kan worden opgeleverd.

Betrokkenheid

Medewerkers en leidinggevenden op de huidige drie meldkamers zijn tot nu toe op verschillende wijzen betrokken en geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de meldkamer. De leidinggevenden van de meldkamers worden via hun eigen lijn geïnformeerd, maar worden ook periodiek bijgepraat over de ontwikkelingen door het projectteam.

Daarnaast heeft in de afgelopen periode de Werkgroep Huisvesting, met vertegenwoordigers van personeel uit de meldkamers, een ‘programma van eisen Huisvesting en Inrichting’ uitgewerkt. Dit programma van eisen wordt binnenkort aan de stuurgroep opgeleverd. De komende periode zal veel in het teken staan van de nieuwe huisvesting, het personeel zal daarbij nadrukkelijk worden betrokken. In de volgende nieuwsbrieven gaan jullie daar meer over lezen.

Ook is een klankbordgroep Personeel ingericht met daarin vertegenwoordigers van de medezeggenschap vanuit de verschillende disciplines en meldkamers. Zij worden door het projectteam geïnformeerd over de ontwikkelingen van de meldkamer. De bestaande medezeggenschapsstructuren zijn daarmee overeind gebleven.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail