Spring naar content

Pilot Multi-intake

Laatste update:

Op de tien meldkamerlocaties van de Landelijke Meldkamerorganisatie wordt straks gewerkt volgens een gestandaardiseerde werkwijze; zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Een belangrijk doel hiervan is burgers in nood zoveel mogelijk in het eerste contact helpen. Daarvoor moet het intake- en uitgifteproces op de meldkamer optimaal worden ingericht. Om dit te kunnen realiseren wordt eind dit jaar een multi-intake pilot gehouden. Momenteel zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang.

De pilot multi-intake maakt duidelijk of en in hoeverre mono protocollen kunnen worden doorlopen door een multi-centralist. Daarnaast wordt inzichtelijk waar in het intakeproces informatie uitgewisseld moet worden zodat elke discipline zijn eigen verantwoordelijkheid kan waarmaken. De pilot levert ook informatie op over de competenties waarover een multi-centralist moet beschikken en welke opleiding daarvoor nodig is.

Simulatieomgeving

De pilot wordt gehouden aan de hand van een aantal realistische scenario’s en uitgevoerd door professionele centralisten in een simulatieomgeving. De pilot levert twee resultaten op: één dat uitgaat van wat mogelijk is in het intake- en uitgifteproces als we ons houden aan de huidige wet- en regelgeving. Het andere resultaat  toont wat mogelijk is als met wet- en regelgeving geen rekening wordt gehouden. Uitgangspunt is dat er –op termijn- één geprotocolleerd systeem voor alle kolommen komt. De werving van pilotdeelnemers onder centralisten start binnenkort.

Argumenten voor multi-intake zijn: meldingen landelijk uniform afhandelen,  meer duidelijkheid voor de burger en een efficiëntere werkwijze in de meldkamers. Ook is de piekbelasting beter op te vangen als de intake landelijk op uniforme wijze wordt uitgevoerd. Multi-intake betekent geen devaluatie van het vak centralist. Sterker nog: multi intake wordt een vak. Naar verwachting blijven alle competenties van de mono centralist nodig en worden deze nog verbreed met de kennis over de andere disciplines.

Begeleidingscommissie

De pilot heeft de speciale aandacht van de landelijke regiegroep en stuurgroep KLMO. De resultaten van de pilot worden aan de leden van regiegroep voorgelegd en zij zullen op basis hiervan uiteindelijk de reikwijdte van de multi-intake bepalen. Mocht dat niet lukken, dan zullen de ministers een besluit nemen en de reikwijdte bepalen. De hele pilot multi intake wordt begeleid door een onafhankelijke commissie. Het eindrapport van de pilot komt uit in het tweede kwartaal van 2016. Op basis van de besluitvorming wordt de multi-intake verder ontwikkeld en uiteindelijk ook in de praktijk beproefd.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail