Spring naar content

De volgende stap naar een nieuwe meldtafel

Deze week is de aanbesteding van de nieuwe meldtafel ten behoeve van de LMO gestart. In de aanbesteding wordt op basis van bedrijfs-, ervaringsgegevens en kennis en kunde eerst een vijftal potentiële leveranciers geselecteerd. De inschrijvingstermijn voor het aanmelden van de bedrijven sluit op 8 juni 2015 om 14:00 uur.

Vervolg proces

Na de selectie ontvangen de potentiële leveranciers een uitnodiging tot deelneming. Zij ontvangen dan het Functioneel Programma van Eisen (FPvE) op basis waarvan zij een offerte kunnen indienen. De offertes worden beoordeeld op een vooraf bepaalde minimum kwaliteit. De potentiële leveranciers die hieraan voldoen worden in een volgende fase verzocht om mee te doen aan een proefopstelling. Daarbij is de eis dat elke potentiële leverancier een proefmodel van hun aangeboden tafelsysteem presenteert. Deze proefmodellen worden dan o.a. door meldkamerspecialisten beoordeeld op vooraf vastgestelde criteria. De potentiële leveranciers die zowel ‘op papier’ als in de praktijk  hebben aangetoond te voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria, gaan door naar de laatste fase. In die fase wordt bezien welke van de overgebleven potentiële leveranciers de voor opdrachtgever meest gunstige combinatie van prijsstelling en levertijd heeft. De opdracht voor levering van de nieuwe meldtafels wordt (eerst voorlopig, daarna definitief) gegund aan één leverancier.

Behoeftestelling

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is aanbestedende dienst, mede handelend namens de LMO/politie. De behoeftestelling van de eerste voor de LMO bestemde tafels betreft 68 meldtafels voor de meldkamer Rotterdam, te leveren in 2016 en 26 meldtafels voor de meldkamer Limburg (Maastricht), zo mogelijk te leveren voor half december 2015.

De besturen (de minister van V&J, VWS en Defensie, de besturen van de veiligheidsregio's, de besturen van de RAV-en en de korpschef van de Nationale Politie) hebben in oktober 2013 het Transitieakkoord “Meldkamer van de toekomst” gesloten betreffende de realisatie van één landelijke meldkamerorganisatie met maximaal tien meldkamerlocaties. Drie van deze tien meldkamerlocaties (Drachten, Den Haag en Amsterdam) zijn inmiddels gerealiseerd. Naast Rotterdam en Maastricht zijn er nog vijf meldkamerlocaties die eveneens gerealiseerd worden. Afhankelijk van aanvullende bestuurlijke besluitvorming over deze locaties (Soest, Bergen op Zoom, Den Bosch, Apeldoorn en Haarlem) is het mogelijk dat in de vijf jaar looptijd van het contract voor deze meldkamers eveneens meldtafels worden besteld. Het totaal aantal meldtafels kan in dat geval oplopen tot circa 300 stuks. Voor elk van deze vijf meldkamers zal de komende jaren bestuurlijk worden vastgesteld of er nieuwe meldtafels benodigd zijn en zo ja, hoeveel. Aan het noemen van het aantal van circa 300 stuks kunnen geen rechten worden ontleend.