Spring naar content

Nieuwbouw aan de Groest Hilversum

Een grondige duurzame renovatie of volledige nieuwbouw van het pand aan de Groest in Hilversum. Dat waren de twee opties die voorlagen om de nieuwe meldkamer Midden-Nederland te kunnen huisvesten. In de vergadering van 4 april heeft de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland gekozen voor de optie van volledige nieuwbouw.

Besluitvorming
Als eigenaar van het pand, heeft de Politie een aantal huisvestingsscenario’s onderzocht voor de gehele herontwikkeling van het gebouw. Daarbij is rekening gehouden met de huidige functies/ gebruikers van het pand, zoals het teambureau van de eenheid Midden-Nederland en de districtsrecherche Gooi en Vechtstreek, en met het programma van eisen voor de nieuwe meldkamer. Uit het onderzoek zijn twee scenario’s gekomen die vervolgens zijn voorgelegd aan de stuurgroep. Aangezien beide scenario’s gevolgen hebben voor de financiering en de planning, en afwijken van de vastgestelde Businesscase, heeft de stuurgroep de keuze voorgelegd aan de besturen van alle zeven deelnemende partijen. In de stuurgroepvergadering van 4 april zijn de uitkomsten gedeeld. Alle besturen hebben ingestemd met volledige nieuwbouw.

Nieuwbouw
Met de keuze voor nieuwbouw is het mogelijk een modern en flexibel gebouw in Hilversum te realiseren, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen binnen de operationele diensten en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de inrichting van de meldkamerruimte hoeft er geen rekening meer worden gehouden met beperkingen op de indelingsmogelijkheden door pilaren en kan worden voldaan aan eisen zoals een plafondhoogte van 3.6 meter. Het traject van nieuwbouw kent een langere doorlooptijd dan renovatie. Naar verwachting kan de nieuwe meldkamer begin 2022 in gebruik worden genomen. Alle betrokken partijen hebben daarbij afgesproken zich in te zullen spannen om het traject daar waar mogelijk te versnellen.

Vervolg
De Politie krijgt de opdracht om deze nieuwbouw van het pand aan de Groest, inclusief de huisvesting van de Meldkamer Midden-Nederland te realiseren. Zij hebben een projectorganisatie ingericht om  het project te concretiseren. Als een van de eerste stappen zal een architect geworven worden door middel van een Europese aanbesteding voor het ontwerp van het nieuwe pand. De Politie werkt daarbij nauw samen met het projectteam Meldkamer Midden-Nederland en met de gemeente Hilversum. De komende periode verwachten wij meer informatie te kunnen geven over de vervolgstappen.