Spring naar content

Innovatie en de meldkamer

Op verzoek van de stuurgroep MK MNL was op 3 april 2019 een thematische bijeenkomst met de stuurgroep over innovatie en de meldkamer. Tijdens deze sessie zijn technologische, maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen met elkaar gedeeld. Daarna was er een debat over wat de strategische gevolgen zijn voor de ontwikkeling van de nieuwe meldkamer. Vooruitlopend hierop zijn op 31 januari 2019 de leidinggevenden van de meldkamers meegenomen in een eerste verkenning naar de meldkamer in 2022 en verder.

In beide bijeenkomsten zijn we uitgegaan van de ambitie van de stuurgroep om in 2022 een ‘state of the art’ meldkamer op te leveren ofwel een meldkamer die klaar moet zijn voor de toekomst. Een forse ambitie en wat willen we dan? Het projectteam heeft daarvoor een brede verkenning gedaan op internet, gesprekken gevoerd met onder andere TNO, disciplinevertegenwoordigers en innovators en ten slotte gebruik gemaakt van de innovatiekalender van de LMS, die samen met de operationele diensten is ontwikkeld.

innovatie mk

Thema’s
Thema’s die aan de orde kwamen:

  • Het beroep op zelfredzaamheid leidt ertoe dat burgers steeds autonomer te werk gaan waarbij zij van diverse apps gebruik maken. Voorbeelden hiervan zijn (buurt) whatsapp groepen, apps die helpen om een opsporingsonderzoek op te zetten bij een vermissing en AED posten in woonwijken. De vraag is hoe wij aansluiten bij de initiatieven van de burger. Duidelijk is dat burgers niet op ons zullen wachten.
  • Er zijn steeds meer gegevens beschikbaar voor ons als hulpverleningsdiensten. Denk hierbij aan beelden en gegevens uit sensoren. Hierdoor zijn we steeds beter in staat om een incident te duiden, wat leidt tot betere inzetten. In de toekomst maakt deze informatie het eventueel zelfs mogelijk om incidenten te gaan voorspellen en proactief of zelfs preventief op te treden. Gebeurt dit al in 2022? Misschien nog niet,maar mogelijk al wel in 2025. Hoe dan ook: we moeten hier wel op kunnen inspelen.
  • Bij het duiden van incidenten en meldingen zal intelligence een steeds grotere rol gaan spelen. Sensoren in voertuigen, gebouwen, wegen, smartphones en dergelijke gaan ons van steeds uitgebreidere informatie voorzien. Naast dat de burger ons in 2022 nog steeds telefonische meldingen zal doen, worden wij ook op tal van andere manieren benaderd met meldingen. Het gebruik van kunstmatige intelligentie kan ons helpen om uit deze stroom van informatie de voor ons relevante informatie te filteren en deze om te zetten in acties.

Debat over tempo en wijze waarop
We leven in een complexe wereld die sterk in beweging is. Hoe bereiden wij ons daarop voor en zorgen we dat we aansluiting vinden op deze ontwikkelingen? Tijdens de beide bijeenkomsten is hierover uitgebreid gediscussieerd, waarbij de noodzaak om door te ontwikkelen als meldkamer door iedereen onderschreven werd. Over het tempo en de wijze waarop verschilden de inzichten. Centrale thema’s hierbij waren de noodzaak om de samenwerking met burgers verder te intensiveren, de robuustheid van de onderliggende meldkamer infrastructuur te borgen en de menselijke kant bij alle technologische ontwikkelingen niet uit het oog te verliezen. Ook de personele schaarste en werkdruk binnen de huidige organisaties is een blijvende zorg. De conclusie luidde dat innovaties vooral op kleinere schaal moeten plaatsvinden. Op welke gebieden en onderwerpen deze innovaties moeten worden opgepakt, is nog onderwerp van vervolg discussies.

Al met al een mooie start van een boeiende discussie, waarbij alle partijen erkennen dat er vele uitdagingen liggen. Tegelijkertijd zien wij ook dat er inmiddels in de staande organisaties al veel verbeteringen worden doorgevoerd die hun vruchten afwerpen. Daarnaast is ook de behoefte aangegeven om dit in de toekomst nog meer in samenwerking tussen de disciplines te laten plaatsvinden.